Stadgar

                 för BOULEKLUBBEN KLOTET

                                                             stiftad den 24 oktober 1996

                                                         Hemort

 §  1

Föreningen har sin hemort i Halmstads kommun

                                                         Ändamål

 §  2

Verksamheten skall inriktas på att utvekla individen positivt i såväl fysiskt, pysiskt och socialt avseende.Verksamheten skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.Verksamheten skall organiseras enligt demokratiska principer,varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Verksamheten skall verka som nationellt och internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

                                                         Medlemsskap

 §  3

Medlem antages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet. Ansökan om medlemsskap får avslås endast om det antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse. Beslut varigenom om ansökan om medlemsskap avslås, skall fattas av Styrelsen. Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

 §  4

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anlednong än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen motarbetat föreningens verksamhet rller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall ske inom 3 dagar från dagen för beslutet avsändes till den uteslutne i betalat brev med post eller på annat betryggande sätt. Besut om uteslutning får överklagas av den uteslutne till Årsmötet, fram till dess gäller Styrelsens beslut.

                                                             Medlem

 § 5

 Medlem har rätt delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har ochså rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 6

Medlem skall betala den årliga avgift som bestäms på Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 7

Medlem har rätt att delta i föreningens idottsliga verksamhet under de former som är vedertagna imom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

                                                              Styrelsen

§ 8

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall verka förföreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmens intressen. Det åligger Styrelsen särskilt att tillse att för föreningen bindande regler iakttages, verkställa av Årsmötet fattade beslut , planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel samt förbereda årsmötet.

§ 9

Styrelsen består av ordförande och 4 ledamöter, jämte 2 suppleanter.

§ 10

Styrelseledamöter och suppleanter väljes av Årsmötet för en tid som sägs i § 20 bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleanten som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte. Årsmötet utser ordförande, sekreterare och kassör.(Sista meningen struken enl. Årsmötesbesut 07-02-2004.)

§ 11

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller om Styrelsen så bestämmer av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

§ 12

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall föras protokoll. Avikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 13

Ordförande är föreningens officelle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att  såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreterare och kassör.

Sekreterare att: 

förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möte. Föra protokoll över Styrelsens saqmmanträden. Registera och förvara skrivelser. Tillse att fattade beslut verkställs. Om ordföranden inte bestämmer annat underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa. Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättrlse för föreningen.

Kassören att:

se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter. Se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns att få. Driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa. Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper. I förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivar- resp kontrolluppgifter. Årligen upprätta balans- och resultaträkning, föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs, samt i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.    

                                      Verksamhets- och räkenskapsår m m.

§ 14

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte till och med Årsmöte påföljande år.

                                                             Revision

§ 15

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, melemsmatriklar och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär , samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet. Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styresen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

                                                               Sektioner

§ 16

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallas för prövning av sådan fråga.

                                                                  Möten

§ 17

Ordinarie möten:  Med föreningen hålls Årsmöte i februari månad och möten minst 2 gånger årligen. Styrelsen bestämmer tidpungt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översändes till medlemmarna senast 3 veckor före möte eller genom anslag i klubblokal eller dyligt. Styrelsen skall hålla redovisningshandligarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast 1 vecka före Årsmötet.

§ 18

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 13 år, samt hedersmedlem, har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 19

Mötet är beslutsmässigt om minst 5 röstberättigade medlemmar är närvarande på mötet.

§ 20

Vid Årsmötet förekommer fölande ärenden:

1   Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

3   Fastställande av dagordning.

4   Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5   Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6   Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

7   Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektiomsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8   Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9   Fastställa medlemsavgifter.

10   Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

11   Val av:

        a/  föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 2 år.

        b/  övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år.

        c/  2 suppeleanter i Styrelsen för en tid av 1 år.

        d/  2 revisorer, samt 1 suppleant, för en tid av 1 år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta.

        e/  3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall vara sammankallande.

        f/  beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten.

12   Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styreösen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar, dockför förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.

13   Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns på dagordningen före mötet.

§ 21

Extra möte:   Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant behövs. Vidare är Styrelsen skyldig  att kalla extra möte, när revisorerna med angivande skäl skrivtligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt möte kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast 7 dagar före mötet till medlemmarna, eller genom anslag i klubblokal eller dyligt. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.       

§ 22

Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet gäller §18 och § 19.

                                                        Beslut , Omröstning                                              

§ 23   

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de § 20 första stycket nämnda båda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majortet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

                                                          Stadgefrågor m. m                                 

§ 24

Endast Årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§ 25

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar används till av Årsmötet bestämt ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsen och Årsmötets protokoll i ärendet, jämte revisionsberättelse och balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande SF. Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§ 26

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föresktifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande och sekreterare skall tillse att ovanstående stadgar, föreskrifter och anvisningar finnes tillgängliga för medlemmarna.