Protokoll 2020

Protokoll fört vid Årsmöte med BK Klotet 2020-02-21 i Stålhallen med
23 medlemmar.
                                                           § 1.
Mötets öppnande.                                                       
Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.
Parentation hölls för avlidne medlemmen Knut Persson.

                                                          § 2.
Mötet utlyst.
Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt.

                                                          § 3.
Dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.

                                                          § 4.
Val av ordföranden och sekreterare.
Till ordförande för årsmötet valdes Ronald Appelqvist och till sekreterare Gunnel Olsson.

                                                          § 5.
Val av justeringsmän och rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Jan-Åke Ohlsson och Bengt Bengtsson.

                                                          § 6.
Styrelseberättelse.
Styrelsens berättelse jämte resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

                                                          § 7.
Revisionsberättelse.
Jack Nilsson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                          § 8.
Ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                           § 9.
Medlemsavgift.
Medlemsavgiften för 2021 beslöts vara oförändrad 200:- kr.

                                                           § 10.
Budget- o. Verksamhetsplan.
Budget- o. Verksamhetsplan för 2020 godkändes.

                                                            § 11.
Val.
a. Styrelseledamöter: För 2 år valdes Stig Eliasson och Greta Eriksson – omval
b. Styrelsesuppleanter: För 1 år valdes Bengt Bengtsson och Sven Elmberg – omval
c. Revisorer och ersättare: För 1 år Eva Andersson och Jack Nilsson – omvald
d.Valberedning: Eva Andersson, Knut Andersson och Stig-Arne Eriksson – omval
   Sammankallande: Eva Andersson.
e. Uttagningskommitté: Greta Eriksson – omval och Jack Nilsson – nyval
f.  Ansvarig hemsidan och idrottonline Börje Eriksson -nyval
g. Tävlingsledare: Jack Nilsson
h. Tävlingskommitté 2020: Greta Eriksson och Jack Nilsson
i. Deltagare Alliansens ordföranderåd: Ronald Appelqvist o. Suppleant Jack Nilsson
j. Firmatecknare: Det beslutades att Stig Eliasson 360102 och Ronald Appelqvist 420302 skall vara firmatecknare var för sig.

                                                              § 12.
Motioner.
Inga motioner inlämnade.

                                                              § 13.
Ersättning Lag-DM och Seriespel.
BK Klotet betalar anmälningsavgift samt matersättning med 100:- kr vid hel dag.

                                                              § 14.
Bilersättning.
Bilersättning utgår enligt statliga normer.

                                                              § 15.
Telefonersättning.
Telefonersättning till ordförande och kassör 800:- kr vardera och till tävlingskommitté,
sekreterare och hemsidesansvarig 300:- kr vardera.

                                                              § 16.
Ersättningar.
Ersättning till styrelseledamöter och suppleanter för möteskostnader utgår med 200:- kr.

                                                               § 17.
Samkväm.
Beslutades att samkväm skall hållas Villa Pollux torsdagen 21 maj 2020.

                                                               § 18.
Nästa medlems- och årsmöte.
Nästa medlemsmöte äger rum 2020-08-07 och nästa årsmöte 2021-02-19.

                                                                § 19.
Övriga ärenden.
Beslutades att måndagsträningen skall ske enligt bilagda förslag från Sven Elmberg.
Inventarieförteckning bifogas årsmötesprotokollet.

                                                                § 20.
Avslutning och prisutdelning.
Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Klubben bjöd på kaffe och bakelse varefter följde prisutdelning.

Klubbmästare Singel: Evy Andersson
                                    2:a Karl-Åke Gudmundsson
                                     3:a Leif Brag

Klubbmästare Dubbel: Eva Andersson och Evy Andersson
                                      2:a Knut Andersson och Jack Nilsson
                                      3:a Stig Eliasson och Gunnar Engdahl

Dag som ovan.

                                                                            Vid protokollet:

                                                                             ___________________________
Justeras:

¬_______________________________


________________________________         ___________________________________
 

                                             

               Vinnare i KM 2019.     Det saknas Leif