Protokoll  2014 

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2014-11-19  i Ståhlhallen med 12 medlemmar.

                                             
§ 1.  Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

 § 2 Dagordning.    
                     

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                    
§ 3. Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                        
§ 4. Skrivelser.

Inbjudan från Hvetlanda vårboule event angående tävling 2015-04-18/19.

Skrivelse angående Domarsammandragning i Falkenberg 2014-12-06.

                                                       
§ 5. Rapporter.

Ronald Appelqvist rapporterade från Alliansens Ordförandemöte 2014-10-20.Bl a kommer ombyggnad att ske av toaletterna. Vidare kommer en folder att tas fram betr. kommande sponsorer.

                                                       
§ 6. Ekonomi.

Börje Eriksson informerade att vi f n har 1.920:- kr i kassan och på banken 10.612:06 kr minus kommande inbetalning av licensavgifter å kr 3.600:- Antalet deltagare i våra tävlingar har minskat under 2014 och därför har vår ekonomi påverkats negativt. Mötet beslutade att enligt styrelsens förslag vi sparar in en lunch och tre kaffebjudningar i samband med medlemsmöten samt minskar till tre presentkort vid kommande priser i samband med sommar- tävlingar och månadsträffar.

                                                      
 § 7. Kommande aktiviteter.

Beslutades om förslag att vi kan arrangera DM-tävlingar Mix fr o m 2015.

Informerade Ronald Appelqvist om upplägg för vår tävling Luciakul 2014-12-10.Tävlingsledare blir Börje Eriksson .

                                       
§ 8. Prisutdelning.

Prisutdelning skedde betr. vår sommartävling 2014.

Stig Eliasson

Thore Agmarken

Birgit Eliasson

Gunnar Engdahl

Gulli Larsson                 

                                            
 § 9. Övriga frågor.

Nya hemsidan är igång och våra medlemmar är positiva. Kostnad 600:- kr om året. Börje Eriksson har lagt in om resor och födelsedagar.

                                              
§ 10. Nästa medlemsmöte.

Nästa medlemsmöte blir årsmötet 2015-02-13.

                
§ 11. Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse samt meddelade att Klotet bjuder på eftermiddagskaffe.

                                                                     
Dag som ovan. 

                                                                     
__________________________

                                                            Justeras.

                                                             ______________________________ 

 

 

Protokoll fört vid medlemsmöte med BK Klotet 2014-08-20 i Stålhallen med 15 medlemmar.

                                                   
§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.              
                               
§ 2. Dagordning.

Föreslagen dagordning upplästes och godkändes.                                                 
§ 3. Protokollsjustering.

Föregående protokoll upplästes och godkändes.                              
                      
§ 4. Skrivelser.

Inbjudan från Societe Boule till lagtävling med början 2014-10-08.Vi bordlägger frågan om deltagande och avvaktar till ett senare tillfälle.
§ 5. Rapporter.

Börje Eriksson rapporterade att 108 personer deltog i vår tävling Klotträffen 2014-06-25 och gav ett netto å 5.815:- kr.

Ronald Appelqvist tackade Stig Eliasson m fl som arrangerat en mycket uppskattad utflykt till bl a Berte Museum och Grimeton Radiostation.

Från BKK Annelöv kom 17 personer till spel och trevligt umgänge med vår klubb.

Rapporterade ordföranden Ronald Appelqvist från Alliansens årsmöte 2014-08-18. Styrelsen omvaldes. Vidare beslutades att kassören får ett basbelopp per år i arvode och styrelsen får dela på ½ basbelopp. 17 stycken medlemsorganisationer erlägger 600 kr/år i avgift.

Informerades att hallkort för 2014-15 kostar 800 kr om summan inbetalas före 2014-09-20 och därefter 900 kr. Var och en betalar in hallavgiften själva.

§ 6. Ekonomi.

Börje Eriksson informerade att vi f n har 1.335:- kr i kassan och på banken 17.315:06 kr.

Informerade Ronald Appelqvist att styrelsen beslutat att lägsta behållning sammanlagt skall vara 10.000:- kr.                                                  
§ 7. Kommande aktiviteter.

Stig Eliasson redogjorde för KM dubbel 2014-08-27. F n är 8 lag anmälda. Informerades att Luciakul äger rum 2014-12-10.

Beslutades att vi nästkommande år arrangerar 3 tävlingar. Föreslogs att en avgift å 100:- kr utgår för tävlingarna Vårmixen och Luciakul. För GP-tävlingen Klotträffen föreslogs en avgift å 30:-+ 90:- kr ?                                                      
§ 8. Prisutdelning.

Prisutdelning skedde för "Månadsträffen" 2013-2014.

  1. Knut Andersson
  2. Evy Andersson
  3. Stig Eliasson
  4. Arne Olsson
  5. Birgit Eliasson                                               

§ 9. Övriga frågor.

Börje Eriksson informerade om förslag till vår nya hemsida med adress bk-klotet-boule.webnode.se                                                          
§ 10. Nästa medlemsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2014-11-19  kl 11.00 i Ståhlhallen.                                                        
 § 11. Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat  intresse samt meddelade att Klotet bjuder på  eftermiddagskaffe.                                                                               

                                                                         
Dag som ovan.

 Gunnel Olsson                                                                         
                                  ____________________________

Justeras:

                                   _____________________________

 

Protokoll fört vid medlemsmöte med BK Klotet 2014-04-23 i Stålhallen med 17 medlemmar.

§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

§ 2. Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3. Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 4.Skrivelser.

Sommartävlingsprogram har utdelats till medlemmarna.

Inbjudan från Hallands Idrottsförbund "Ställ din fråga till politikern" på Högskolan 2014-05-22.

Skrivelse från Lilla Edets Buss angående bussresa till Lybeck och spela boule.

§ 5. Rapporter.

Boulealliansen har ny styrelseprotokoll från ordföranderådet. Bl.a. drogs prova-på-kortet in. Frågan om tillgång till Hjärtstartaren under sommaren är under behandling. Samma årsavgift som tidigare år .

Informerade Ronald Appelqvist från möte med Hallands Bouleförbund.

§ 6. Ekonomi.

Börje Eriksson redogjorde för tävlingen Vårmixen 2014-03-09. 116 personer var anmälda till tävlingen som gav ett netto å 7 371 kr.

Börje Eriksson informerade vidare att vi f n har 1629 kr i kassan och 16 521:06 kr på banken, tillsammans 18 150:06 kr.

§ 7.Kommande aktiviteter.

Redogjorde Ronald Appelqvist för organisationen vid vår tävling Klotträffen 2014-06-25. Tävlingsledare blir Börje Eriksson och Knut Persson inköper chokladkartonger.

Sommarens utflykt diskuterades. Värnamoutflykten inställdes pga. för få deltagare. Förslag på resa till Tunnelmuséet kombinerad med allsång i Hembygdsparken i Boarp med Stefan Ljungkvist. Ett förslag blev "Resa ut i det blå". Majoriteten vill göra en utflykt. Beslutades att styrelsen arbetar fram ett förslag.

KM singel äger rum i Gullbranna 2014-06-11 kl 9.00.

Inbjudan kommer att ske till BBK Annelöv om spel hos oss 2014-08-13.

§ 8. Övriga frågor.

Onsdagen 2014-04-30 sker träning i Stålhallen. Informerades att hemsidan Passagen ej fungerar f n.

§ 9. Nästa medlemsmöte.

Nästa möte äger rum 2014-08-20 kl 11.00 i Stålhallen.

§ 10. Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse samt meddelade att Klotet bjuder på eftermiddagskaffe.

Dag som ovan.

______________________

Justeras:

______________________


 

Protokollfört vid årsmöte med BK Klotet 2014-02-14 i Stålhallen med  26 medlemmar.

                                                     
§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.                 
§ 2. Mötet utlyst.

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt.                                         
§ 3. Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.                                               
 § 4. Val ordföranden och sekreterare.

Till ordförande för årsmötet valdes Ronald Appelqvist och till sekreterare Gunnel Olsson.                                              
§ 5. Val justeringsmän och rösträknare.

Till rösträknare samt justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Inga-Lill och Arne Olsson.                                                     
§ 6. Styrelseberättelse.

Styrelsens berättelse jämte resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.                                                     
§ 7. Revisionsberättelse.

Rolf Helgesson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.                
 § 8. Ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.                                                     
§ 9. Medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 200:- kr för år 2015.                                                     
§ 10. Budget o. verksamhetsplan.

Budget- och verksamhetsplan för 2014 godkändes.

§ 11.  Val.

A. Styrelseledamöter: För 2 år valdes Börje Eriksson - omval. För 2 år valdes Stig Eliasson - nyval.                              

B. Styrelsesuppleanter: För 1 år Birgit Eliasson omval och Greta Eriksson nyval.

C. Revisorer: För 1 år Eva Andersson omval och Jack Nilsson nyval och till  ersättare Rosie Hansson nyval.

D. Valberedning: Evy Andersson och Maj-Lis Österlund och som sammankallande Knut  Andersson.

E. Uttagningskommitté: Stig Eliasson och Börje Eriksson omval.

F. Lotterikommitté: Eila Persson, Rosie Hansson, Inga-Lill Olsson, Birgit Eliasson  och Greta Eriksson. Birgit Eliasson och Greta Eriksson står för inköp av vinster.

G. Tävlingsledare: Börje Eriksson.

H. Tävlingskommitté: Stig Eliasson och Greta Eriksson.

I. Medlem Alliansstyrelsen Ronald Appelqvist.

J. Firmatecknare: Det beslutades att Börje Eriksson 320105- ---- och Ronald Appelqvist 420302- ---- skall vara firmatecknare var för  sig.                                                          
§ 12. Motioner.

Inkommit brev från Maj-Lis Österlund angående spel i Gullbranna. Styrelsen har enhälligt rekommenderat att vi även i fortsättningen
skall spela boule i Gullbranna. Årsmötet beslutade följa Styrelsens rekommendation.                                                      
§ 13. Ersättning DM och SM.

BK Klotet betalar anmälningsavgift, matersättning med 50:- kr vid hel dag samt reseersättning om resan är mer än 2,5 mil enkel resa. Detta gäller endast vid Lag DM.                                                     
§ 14.Bilersättning.

Bilersättningen utgör 18:50 kr per mil.                                                      
§ 15. Telefonersättning.

Telefonersättning till ordförande, kassör och tävlingskommitté oförändrad 500 kr.                                                      
§ 16. Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter oförändrat 400 kr.                                                      
§ 17. Utflykt.

Stig Eliasson redogjorde för eventuell resa med S&S-resor till Lustspelet Bönner bakom kröken i Värnamo söndagen 13 juli 2014. BK Klotet subventionerar med 290 kr, således kostnad 450 kr för medlem.                                                      
§ 18. Nästa medlemsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2014-04-23 i Ståhlhallen kl 11.00.                                                     
§ 19. Övriga frågor.

Ronald Appelqvist informerade att vår hemsida Passagen ej fungerar f n.Teknikerna arbetar på det, kan ta tid att åtgärda. Styrelsen
fick i uppdrag hålla koll på arbetet.

Ronald Appelqvist redogjorde för vår tävling Vårmixen 2014-03-09.

Internt har KM genomförts.

 Klubbmästare Dam singel:                   

1:a Evy Andersson,   2:a Birgit Eliasson ,   3:a Gulli Larsson.

 Klubbmästare Herr singel:

1:a Gunnar Engdahl,  2:a Stig Eliasson,  Karl-Åke Gudmundsson.                                                           

Klubbmästare dubbel:

 1:a Evy Andersson och Thore Agmarken,  2:a Birgit och Stig Eliasson,  3:a Greta och Börje Eriksson.                     

 § 20. Avslutning.      

                     

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade årsmötet.

Dag som ovan.                                              

 Gunnel Olsson                                           
                                            _____________________

  Justeras:                        
                                            _____________________

                                                                      
                                            _____________________