Prottokoll 2021

 Protokoll fört vid Klotets medlemsmöte 2021-11-10

Nävarande: 9 medlemmar.

& 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna.

& 2 Dagordning

Dagordningen godkändes.

& 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

& 4 Skrivelser och rapporter

Skrivelse från Hallands Boulförbund om informationsmöte på Katrineberg. BK Klotet skickar Eva Andersson och Anna-Liisa Oksa till detta möte.

& 5 Tävlingslicenser

Ordförande och kassör tar emot anmälningar om tävlinglicenser Stig Eliasson frågar under eftermiddagens spelning vilka som är intresserade av att lösa licens. Anmälan skall skickas in innan den 1 december.

& 6 Valberedning

Stig Arne Eriksson och Knut Andersson är valda men vill gärna ha en till med i valberedningen. Styrelsen skall undersöka om det är någon frivillig som kan åta sig uppdraget.

&7 Jubleum

25 Års jubleumet är bestämt till den 20 maj 2022 på villa Pollux i Halmstad

Klubben skall utse en festkommite på årsmötet 2022 eller något senare.

& 8 Kommande aktiviteter

LuciaKul den 8 december 2021 Dommare blir Kjell Johansson från Vallås i sekretariatet blir Jack Nilsson,Stig Eliasson och Sven Elmberg. Glögg och pepparkaker fixar Eva Andersson. I köket jobbar Birgit, Karl-Åke, Gunnel , Stig-Arne och Greta. Kortutdelare bestäms under tävlingsdagen. 8 stycken Sverigelotter delas ut på spelarnas nummer.Lars Björk skänker godis som delas ut till spelarna.

Det bestämdes att vi skall medverka i GP. Datum för klotet blir den 3 september 2022

Eventuellt blir det 2 tävlingar till Vårmixen den 13 mars och Luciakul den 10 dec.

&9 Kafeet

BK klotet skall ha försäljningen i kafeet 2021 vecka 49 och 2022 vecka 2

lista finns uppsatt i Ståhlhallen för anmälan för arbete i köket.

& 10 Ekonomi

Stig redogjorde för kassan på bank finns 34680,60:- i kassan 4252:- sammalagt 38932,60.Två medlemmar fyller jämna år under november Lars Björk inhandlar presenter och överlämnar dessa.

& 11 Parkering

Klubben har fått en parkeringsplats vid Ståhlhallen Tillståndet har getts till Jack Nilsson.

& 12 Prisutdelning

Klubben utdelade priser från sommartävlingen:

1:a Evy Andersson fri licens.

2:a Ronny Ekegren ett års medlemskort.

3:a Stig-Arne Eriksson en fri tävling i klotet.

& 13 Övriga frågor

Det framfördes önskemål om att några medlemmar skulle lära sig tävlingprogrammet

Jack Nilsson skall visa ett par stycken vid tillfälle.

& 14 Nästa möte

Nästa medlemsmöte blir Årsmötet den18 februari 2022

& 15 Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat

 

Lars Björk Greta Eriksson

Ordförande Vice sekreterare

 

Protokoll fört vid Klotets medlemsmöte 2021-08-18, 1100-1145.

Närvarande elva medlemmar

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande öppnar mötet

§ 2 Klotträffen

Ulf Rane kommer och lämnar nyckel och visar vad som gäller i köket.

Jack informerar från Petersén i Alliansen att bänkar och bord som ska stå under taket åter kommer att ställas ut. Bänkarna vid banorna kan bäras för att stå ute under tävlingsdagen.

Evy meddelar att Kjell från Vallås är domare, hon dubbelkollar annars kan ev. Jörgen från Oskarström tillfrågas. Domare till Luciakul bokas under dagen.

Åtta lotter lottas ut bland deltagande lag.

Sekretariatet, Stig sitter ute under taket och Jack i styrelserummet.

Evy och Eva handlar vad som behövs till fikaförsäljningen till tävlingsdagen.

Stig-Arne, Birgit, Anna-Lisa och Lars hjälper till hela dagen och Greta förmiddag och till efter lunch. Gunnel, Kalle och ev. någon mer tillfrågas i eftermiddag.

§ 3 Seriespel

Greta informerar att Klotet ligger på andra plats seriespelet.

Efter klubbmästerskapet den 1 september bjuder klubben på kaffe och kaka.

§ 4 Valberedning

Årsmötet beslutade att valberedningens sammankallande skulle väljas på medlemsmötet. Valet skjuts på framtiden.

§ 5 Ekonomi

Behållningen är kassa 1 487: - och bank 41 734:40

 

§ 6 Ståhlhallen

Troligen öppnar hallen den 1 oktober och då ska klubbarna ha ansvar för hallen enligt schema som görs.

§ 7 Mötets avslutande

Vice ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

 

 

Evy Andersson          Kerstin Samuelsson

Vice ordförande          Sekreterare

 
 
 

Protokoll fört vid Årsmöte med BK Klotet 2021-06-18 i Stålhallen med 15 medlemmar.


                                               § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

Parentation hölls för avlidne medlemmen Eila Persson.


                                               § 2.

Mötet utlyst.

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt.


                                               § 3.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.


                                               § 4.

Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande för årsmötet valdes Ronald Appelqvist och till sekreterare Gunnel Olsson.


                                               § 5.

Val av justeringsmän och rösträknare.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Ronny Ekegren och Monika Lindström.


                                               § 6.

Styrelseberättelse.

Styrelsens berättelse jämte resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.


                                               § 7.

Revisionsberättelse.

Eva Andersson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen beviljas

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.


                                               § 8.

Ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.


                                               § 9.

Medlemsavgift.

Medlemsavgiften för 2022 beslöts vara oförändrad 200:- kr.


                                              § 10.

Budget- och Verksamhetsplan.

Budget- och Verksamhetsplan för 2021 godkändes.


                                               § 11.

Val.

a. Klubbordförande: För 2 år valdes Lars Björk – nyval

b. Styrelseledamöter:För 2 år valdes Evy Andersson – omval

                                        och Kerstin Samuelsson  - nyval

c. Styrelseuppleanter: För 1 år valdes Bengt Bengtsson och Sven Elmberg –omval


d. Revisorer och ersättare: För 1 år Eva Andersson och Jack Nilsson – omval Suppleant Jan-Åke Ohlsson

e.Valberedning: Knut Andersson och Stig-Arne Eriksson- omval

    Styrelsen får i uppdrag utse ledamot valberedningen och sammankallande.

f. Uttagningskommitté: Greta Eriksson och Jack Nilsson- omval

g. Ansvarig hemsidan och idrottonline: Börje Eriksson –omval

h. Tävlingsledare: Jack Nilsson-omval

I. Tävlingskommite 2021 Greta Eriksson och Jack Nilsson-omval

k. Deltagare Alliansens  ordföranderåd: Lars Björk och Jack Nilssonkj. Firmatecknare: Det beslutades att Stig Eliasson 360102 och Lars Björk 530430 skall vara firmatecknare var för sig.

Efter val som ordförande övertog Lars Björk förhandlingarna.


                                               § 12.

Motioner.

Inga motioner inlämnade.


                                               § 13.

Ersättning Lag-DM och Seriespel.

BK Klotet betalar Anmälningsavgift samt matersättning med 100:- kr vid hel dag.


                                               § 14.

Bilersättning.

Bilersättning utgår enligt statliga normer.18,50


                                                 § 15.

Telefonersättning.

Telefonersättning till ordförande och kassör 800:- kr vardera och till tävlingskommitté,sekreterare och hemsidesansvarig  300:- kr vardera.


                                                 §16.

Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöter och suppleanter för möteskostnader utgår med 200:- kr.


                                                  § 17.

Utflykt oh samkväm.

Diskuterades att låta frågan om utflykt och samkväm vila pga coronapandemin.Styrelsen fick i uppdrag att ta upp frågan på nytt.


                                                   § 18.

Nästa medlems-och årsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2021-08-18 och nästa årsmöte 2022-02-18.


                                                   § 19.

Övriga ärenden.

Meddelades att Riksidrottsstyrelsen gett Klotet bidrag med 17.500:- kr.

Alliansen har meddelat att hallkorten gäller till nästa vintersäsong.

Vi har fått inbjudan till Seriespel 2021 och beslutades att vi  kommer att spela Seriespel 2021-08-14/15 och 2021-09-11/12. Klotet sponsrar licensavgiften med 100:- kr efter deltagande.1 gåmg både vår och höst.

Nya regler och tävlingsbestämmelser finns på nätet.


                                                    § 20.


Avslutning och prisutdelning.

Ordföranden Lars Björk avslutade mötet och tac kade för visat intresse.

Klubben bjöd på kaffe och tårta varefter följde prisutdelning för 2020 och tack till avgående ordföranden Ronald Appelqvist och sekreteraren Gunnel Olsson.


Klubbmästare singel:   Jan-Erik Lindqvist

                                         2:a Stig Eliasson

                                         3:a Ronny Ekegren

Klubbmästare Dubbel:Eva Andersson och Evy Andersson

                                         2:a Greta Eriksson och Leif ”Putte” Brag

                                         3:a Lennart Hansson och Jan-Erik Lindqvist


Dag som ovan.

                                                                                      Vid protokollet:


Justeras

 
Vid mötet avtackades två avgående styrelsemedlemmar!
 
Nämligen ordföranden Roland Qppelqvist och sekreterare Gunnel Olsson!
 

                           

            Ronald Appelqvist                                                       Gunnel Olsson