Foton på KM pristagarna nere till vänster! 

 

Protokoll 2019

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2019-11-20 i Ståhlhallen

med 15 medlemmar.

                                                   § 1.

Mötets öppnande.

Vice ordförande Evy Andersson öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                   § 2a.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                    § 2b.

Parentation.

Hölls en tyst minut för avlidne medlemmen Knut Persson.

                                                   § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                  § 4.

Skrivelser/rapporter.

Inbjudan från Boule Bornholm angående bouletävling 15/5-17/5 2020.

Informerade Jack Nilsson från HBF Föreningsforum 2019-10-27, bl a fastställdes datum våra tävlingar 2020, således Vårmixen 8/3, Klotträffen 26/8 och Luciakul 9/12.

                                                    § 5.

Förslag från Styrelsen.

a. Matersättningen vid arbete våra tävlingar förblir oförändrat 40:- kr.

b. Ansvarig till vår hemsida utses vid nästa årsmöte.

c. Bestämdes att vid 90 års ålder och man varit medlem i 5 år blir medlem hedersmedlem.

                                                    § 6.

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har 4.954:- kr i kassan och å bank 29.944:32 kr, tillsammans 34.898:32 kr.

Stig Eliasson informerade vidare att licensavgifterna skall inbetalas under november 2019 och medlemsavgifterna under december 2019.

                                                     § 7.

Kommande aktiviteter.

Diskuterades vår tävling Luciakul som äger rum 2019-12-11.

                                                     § 8.

Prisutdelning.

Prisutdelning ägde rum betr. Sommartävlingen 2019.

1:a  Leif Brag

2:a Thore Agmarken

3:a Gunnel Olsson.

                                                      § 9.

Övriga frågor.

Diskuterades resa under våren 2020. Förslag att tura Helsingborg-Helsingör och eventuellt hyra buss för gemensam resa.

Upplystes att kaféet ger ca 7.000:- kr vid tjänstgöring både höst och vår.

Föreslogs att Klotet trycker upp dekaler. Ronald Appelqvist och Stig Eliasson fick i uppdrag undersöka inköp dekaler.

                                                         § 10.

Nästa möte.

Nästa möte är årsmötet 2020-02-21.

                                                        § 11.

Avslutning.

Vice ordföranden Evy Andersson avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                           Dag som ovan.

                                                                           __________________________________

Justeras:

___________________________________

                                                    

Protokoll fört vid Medlemsmöte md BK Klotet 2019-04-24 i Stålhallen med

11 medlemmar.

                                                                 § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                                 § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                                § 3.

Protokollsjustering.

 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                               § 4.

Skrivelser.

Inga skrivelser  inkommit.

                                                              § 5.

Rapporter.

Jack Nilsson rapporterade ffån distriktsmöte i Varberg 2019-03-03.

Enligt protokoll Halmstads Bouleallians 2019-04-08 togs frågan upp om parkeringsproblemen vid Stålhallen. Meddelades att Boulealliansen har årsmöte 2019-06-25.

                                                             § 6a.

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har 3.220:- kr  i kassan och å bank 28.527:32 kr.

                                                            § 6b.

Sponsring licenser.

Beslutades att licenser  sponsras med 100:- kr till de som deltar i seriespel både  vår och höst.

                                                            § 7.

Kommande aktiviteter.

KM Singel spelas i Gullbranna 2019-06-05. Seriespel äger rum i Halmstad 2019-06-15/16 och i

Falkenberg 2019-08-17/18.  Vår täv ling Klotträffen spelas 2019-08-07. Vi åker till Annelöv för spel och trevlig samvaro 2019-08-14.

                                                           § 8.

Övriga frågor.

Diskuterades kommande utflykt. Förslag förelåg att åka med färjan Helsingborg-Helsingör.

Beslutades att styrelsen behandlar frågan.

Meddelades att vi ej säljer Citykort i vår.

                                                           § 9.

Nästa möte.

Nästa möte äger rum 2019-09-04.

                                                           § 10.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                 Dag som ovan.

                                                                 ______________________________

Justeras:

________________________________    

 

                                               

Protokoll fört vid Årsmöte med BK Klotet 2019-02-22 i Stålhallen med

27 medlemmar.

                                                         § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

                                                         § 2.

Mötet utlyst.

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt.

                                                         § 3.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                         § 4.

Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande för årsmötet valdes Ronald Appelqvist och till sekreterare Gunnel Olsson.

                                                         § 5.

Val av justeringsmän och rösträknare.

Till rösträknare samt justeringsmän valdes Karl-Åke Gudmundsson och Jan-Åke Ohlsson.

                                                         § 6.

Styrelseberättelse.

Styrelsens berättelse jämte resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

                                                         § 7.

Revisionsberättelse.

Jack Nilsson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                          § 8.

Ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                          § 9.

Medlemsavgift.

Medlemsavgiften för år 2020 beslöts vara oförändrad 200: - kr.

                                                          § 10.

Budget-o. verksamhetsplan.

Budget o. verksamhetsplan för år 2019 godkändes.

                                                          § 11.

Val.

a. Klubbordförande: För 2 år valdes Ronald Appelqvist.

b. Styrelseledamöter: För 2 år valdes Evy Andersson och Gunnel Olsson - omval

c. Styrelsesuppleanter: För 1 år valdes Bengt Bengtsson – omval och Sven Elmberg – nyval.

d. Revisorer: För 1 år Eva Andersson och Jack Nilsson – omval och till suppleant Jan-Åke Ohlsson.

e. Valberedning: Eva Andersson och Knut Andersson – omval och som ersättare Stig Eriksson. Sammankallande: Eva Andersson.

f. Uttagningskommitté: Stig Eliasson och Greta Eriksson.

g. Lotterikommitté: Styrelsen utser ledamöter.

h. Tävlingsledare: Jack Nilsson.

i. Tävlingskommitté: Greta Eriksson och Jack Nilsson.

j. Medlem Alliansstyrelsen: Ronald Appelqvist och suppleant Jack Nilsson.

k. Firmatecknare: Det beslutades att Stig Eliasson 360102 och Ronald Appelqvist 420302 skall vara firmatecknare var för sig.

                                                         § 12.

Motioner.

Inga motioner inlämnade.

                                                         § 13.

Ersättning DM och SM.

BK Klotet betalar anmälningsavgift samt matersättning med 100: - kr vid hel dag jämte reseersättning om resan är mer än 2,5 mil enkel resa.

                                                         § 14.

Bilersättning.

Bilersättning utgår enligt statliga normer.

                                                         § 15.

Telefonersättning.

Telefonersättning till ordförande och kassör 800: - kr vardera och till tävlingskommitté och sekreterare 300: - kr vardera.

                                                         § 16.

Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöter och suppleanter för möteskostnader utgår med 200: - kr.

                                                         § 17.

Utflykt.

Embritt Agmarken lämnade förslag till samresa med PRO Harplinge till Ljungby och besök Ikeamuséet m m. Beslöts att styrelsen tar ställning till förslaget.

                                                        § 18.

Nästa medlems- och årsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2019-04-24 och nästa årsmöte 2020-02-21.

                                                        § 19.

Övriga frågor.

Inkommit skrivelser från Hallands Bouleförbund:

Inbjudan Domarutbildning 2019-03-02 och 2019-04-06

Inbjudan Tävlingsledarutbildning i Falkenberg 2019-04-07

Inbjudan Boulodromen i Varberg 2019-03-03.

Inkommit förslag angående prova på annan spelform vid träning.

Ronald Appelqvist informerade att v i deltar i Seriespel 2019 och att vi spelar boule i Gullbranna

även år 2019 enligt tidigare beslut.

                                                      § 20.

Avslutning och prisutdelning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 Klubben bjöd på kaffe och bakelse varefter följde prisutdelningar.

Klubbmästare Singel: Evy Andersson

                                          2:a Karl-Åke Gudmundsson

                                          3:a Erik Larsson

Klubbmästare Dubbel: Eva Andersson och Evy Andersson

                                           2:a Knut A Andersson och Lennart Hansson

                                           3:a Stig Eliasson och Gunnar Engdahl

Dag som ovan.

Justeras:                                                            Vid protokollet:

______________________________         ________________________________