Protokoll 2018

Bilder från årsmötet längre ner till vänster!

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2018-11-07 i Stålhallen med

20 medlemmar.

                                                                § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                                § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                                § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                                § 4.

Skrivelser.

Skrivelse angående Licenser för 2019. Anmälan före 2018-12-01. Ställdes frågan om Klotet skall sponsra med 100:- kr till dom som spelar seriespel vår och höst. Beslut fattas vid senare möte. Beslutades att vi skall spela seriespel 2019.

Inbjudan inkommit från Borgholms Boule angående spel 2019-24-26/5.

                                                                § 5.

Rapporter.

Informerade Ronald Appelqvist och Jack Nilsson från Föreningsforum i Falkenberg 2018-10-13.

 Börje Eriksson anmäler föreningsrapport.

                                                                 § 6.

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har 4.289:- kr i kassan och å bank 19.637:32 kr,tillsammans 23.926:32 kr.

                                                                 § 7.

Kommande aktiviteter.

Lista Kafégruppen för tjänstgöring vecka 46 2018 och vecka 2 2019 har utdelats.

Diskuterades vår tävling Luciakul 2018-12-12.

                                                                § 8.

Prisutdelning.

Månadsträffen 2017-2018

  1. Evy Andersson                                                              

2.    Gunnel Olsson

3.    Stig Eliasson

Sommartävlingen 2018.

1. Stig Eliasson

2.Thore Agmarken

3. Gunnar Engdahl

                                                           

             § 9.

Diskuterades poängberäkningen månadsträffarna. Verkliga poäng skall i fortsättningen gälla fr o  m Sommartävlingen 2019.

Ställdes frågan om vi skall spela boule i Gullbranna. Beslutades att vi även i fortsättningen spelar boule i Gullbranna.

                                                                  § 10.

Nästa möte.

Nästa  möte blir Årsmötet 2019-02-22.

                                                                  § 11.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                            Dag som ovan.  

                                                                            ___________________________

Justeras:

_________________________________

 

Protokoll fört vid Medemsmöte med BK Klotet 2018-04-25 i Stålhallen

med 17 medlemmar.

                                                           § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                           § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                          § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                          § 4.

Skrivelser.

Skrivelse från Bouleklubben Kärnan, Helsingborg angående tävlingen Kärnanspelen 2018-05-01.

Inbjudan Walters minne från Société Boule 2018-05-20.

Skrivelse från Falkenbergs sparbank betr. Sparbanksdag 2018-09-11.

                                                           § 5.

Rapporter.

Ronald Appelqvist informerade om inköp pikétröjor och visade prover för beställning. Kostnaden utgör 14.000:- kr tillsammans för både kortärmade och långärmade tröjor.

Kylteknik, Cirkel-k Sannarp och Falkenbergs sparbank sponsrar tröjorna. Beräknad kostnad för medlemmarna 100:- kr.

Ronald Appelqvist informerade från Alliansens ordförandemöte 2018-04-09.

Förfrågan inkommit frän Desination Halmstad att ställa upp och spela boule 2018-04-29-05-05.

Några från Klotet spelar boule 2018-05-02 kl 12.00-18.00.

Rapporterades från möte angående fuktmätning i Stålhallen.

Informerade Ronald Appelqvist att kafeét gett en inkomst å 202.500:- kr för säsongen varav

klubbarna erhåller 101.275:- kr. Klotet beräknas erhålla ca 6.000:- kr.

Klotet har ansökt om föreningsbidrag från Halmstads kommun.

                                                           § 6.

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har 429:- kr i kassan och å bank 21.254:22 kr, tillsammans

21.683;22 kr.

                                                          § 7.

Kommande aktiviteter.

Seriespel  äger rum 2018-06-16/17 i Falkenberg, KM Singel i Gullbranna 2018-05-30, KM Dubbel 2018-08-08 i Stålhallen, vår tävling Klotträffen 2018-07-11 i Stålhallen och vi får besök från Annelöv 2018-08-15.

                                                           § 8.

Övriga frågor.

Förslag inkommit att vi ej bjuder på lunch vid kommande Årsmöten. Mötet beslutade att vi även

i fortsättningen bjuder medlemmarna på lunch vid Årsmöten.  Frågan uppkommit om vi skall spela boule i Gullbranna.  Mötet beslutade att vi fortsätter spela boule i Gullbranna enligt styrelsens

förslag.

Stig Eliasson redogjorde för en resa ut i det blå tillsammans med Gullbrandstorps PRO 2018-05-29 till en kostnad av 670:- kr/person. Beslutades att Klotets medlemmar betalar 400:- kr/person. Avresa ca 8.15 och hemkomst ca20.00.  Anmälan senast 2018-04-29.

                                                          § 9.

Nästa möte.

Nästa möte äger rum 2018-11-14.

                                                          § 10.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                                Dag som ovan.

                                                                                              

                                                                               _____________________________

Justeras:

___________________________________

 
 
 

Protokoll fört vid Årsmöte med BK Klotet 2018-02-23 i Stålhallen med

30 medlemmar.

                                                         § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

                                                         § 2.

Mötet utlyst.

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt.

                                                         § 3.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                          § 4.

Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande för årsmötet valdes Ronald Appelqvist och till sekreterare Gunnel Olsson.

                                                          § 5.

Val av justeringsmän och rösträknare.

Till rösträknare samt justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Majvi och Sven Elmberg.

                                                           § 6.

Styrelseberättelse.

Styrelsens berättelse jämte resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

                                                           § 7.

Revisionsberättelse.

Jack Nilsson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen beviljas svarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                           § 8.

Ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                            § 9.

Medlemsavgift.

Medlemsavgiften för 2019 beslöts vara oförändrad 200:- kr.

                                                            § 10.

Budget- o. verksamhetsplan.

Budget- o. verksamhetsplan för år 2018 godkändes.

                                                            § 11.

Val.

A 1.  Styrelseledamöter: För 2 år valdes Stig Eliasson och Greta Eriksson – omval.

A 2.  Styrelseledamot: För 1 år valdes Evy Andersson – nyval.

B.     Styrelsesuppleanter: För 1 år valdes Bengt Bengtsson – omval och  Lennart Hansson – nyval.

C.     Revisorer:  För 1 år Eva Andersson och Jack Nilsson – omval och till suppleant  Jan-Åke Olsson – nyval.

D.   Valberedning: Eva Andersson och Knut Andersson – omval. Stig Eriksson- nyval. Sammankallande Eva Andersson.

E.    Uttagningskommitté: Stig Eliasson och Greta Eriksson.

F.    Lotterikommitté: Inga-Lill och Arne Olsson.

G.   Tävlingsledare: Jack Nilsson.

H.   Tävlingskommitté: Greta Eriksson och Jack Nilsson.

I.     Medlem Alliansstyrelsen: Ronald Appelqvist och suppleant Stig Eliasson.

J.     Firmatecknare: Det beslutades att Stig Eliasson 360102 och Ronald Appelqvist 420302  skall vara firmatecknare var för sig.

                                                                § 12.

Motioner.

Inga motioner inlämnade.

                                                                § 13.

Ersättning  Serie, DM och SM.

BK Klotet betalar anmälningsavgift samt matersättning med 50:- kr  vid hel dag jämte reseersättning om resan är mer än 2,5 mil enkel resa. Detta gäller endast Lag-SM.

                                                                § 14.

Bilersättning.

Bilersättning utgår enligt statliga normer.

                                                                § 15.

Telefonersättning.

Telefonersättning till ordförande och kassör 800:- kr vardera och till tävlingskommitté och sekreterare 300:- kr vardera.

                                                                § 16.

Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för möteskostnader utgår med 200:- kr.

                                                                 § 17.

Utflykt.

Styrelsen fick i uppdrag att utse resekommitté.

                                                                 § 18.

Nästa medlems- och årsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2018-06-13 och nästa årsmöte 2019-02-22.

                                                                § 19.

Övriga ärenden.

Maj-Lis Österlund har lämnat förslag att vi ej spelar boule i Gullbranna i fortsättningen.2018 spelar vi som vanligt i Gullbranna. För kommande år tas frågan upp nästa medlemsmöte.

Börje Eriksson påminde om Gräsroten.

Avtackades Knut Persson för ett mångårigt engagemang i Klotet.

                                                               § 20.

Avslutning.

Parentation hölls för vår under 2018 bortgångne medlem Åke Carlsson.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Klubben bjöd på kaffe och tårta varefter följde prisutdelningar.

 

Klubbmästare Singel:    1:a Lennart Hansson

                                           2:a Karl-Åke Gudmundsson

                                            3:a Stig-Arne Eriksson

Klubbmästare Dubbel :  1:a Gunnel Olsson och Gunnar Engdahl

                                             2:a Eva Andersson och Lennart Hansson

                                             3:a Evy Andersson och Thore Agmarken

Månadsträffen:                1:a Gunnar Engdahl

                                             2:a Evy Andersson

                                             3:a Stig Eliasson

Sommartävlingen:           1:a Evy Andersson

                                             2:a

                                             3:a Gunnar Engdahl

 

Dag som ovan.                                         

Justeras:                                                  Vid protokollet:

 

________________________             _______________________