Protokoll 2015

 

Protokoll fört vid medlemsmöte med BK Klotet 2015-08-19 i Stålhallen

med 17 medlemmar.

                                                               § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                          § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                          § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                          § 4.

Skrivelser.

Skrivelse från Oskarströms BK angående tävlingen Höstkulan 2015-08-29.

                                                         § 5.

Rapporter.

Börje Eriksson rapporterade att vår tävling Klotträffen 2015-07-01 gav ett netto å kr 6.030:-.

Ronald Appelqvist tackade Maj-Lis Österlund för en trevligt arrangerad utflykt till Varberg 2015-06-03.

Vidare informerade Ronald Appelqvist från Alliansens ordförandemöte 2015-08-17. Bl a diskuterades vilka dagar klubbarna önskar spela boule

I Hallen. Mer information kommer att ges efter  Alliansens årsmöte 2015-08-24.

Säsongskorten 2015-2016 kostar 800:- kr vid inbetalning före 20/9 och därefter 900:- kr.

                                                        § 6.

Ekonomi.

Börje Eriksson informerade  att vi f n har 3.100:- kr i kassan och å bank 13.307:69 kr, tillsammans 16.407:69 kr minus GP-avgifter å 1.300:- kr.

                                                          § 7.

Prisutdelning.

Prisutdelning i Månadsträffen 2014.2015 förrättades. Meddelades att i fortsättningen kommer 3 priser att utdelas istf 5 priser.

1.     Thore Agmarken

2.     Stig Eliasson

3.     Börje Eriksson

4.     Gunnel Olsson

5.     Gunnar Engdahl.

                                                    § 8.

Kommande aktiviteter.

KM Dubbel arrangeras 2015-08-26, Stålhallen.

Vår tävling Luciakul äger rum 2015-12-09. Avgiften blir 100:- kr/person.

                                                         § 9.

Övriga frågor.

Informerades att Evy Andersson vann Vallås tävling Damkortleken 2015-08-05. Gunnar Engdahl kom 7:a herrarnas tävling, Vallås. Grattis båda två.

Vi uppmanades titta på vår hemsida. Bl a finns bilder från Annelöv. Lämnades förslag att vi spelar 4 matcher vid vårt utbyte med Annelöv.

                                                          § 10.

Nästa medlemsmöte.

Nästa möte äger rum 2015-11-18 kl 11.00 i Ståhlhallen.

                                                         § 11.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                         Dag som ovan.

                                                                             ______________________

Justeras:

__________________________

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2015-04-22 i Stålhallen

med 18 medlemmar.

                                                                § 1.

Mötets öppnande.

Vice ordförande Knut Persson öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                                § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                               § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                               § 4.

Skrivelser.

Broschyr från Boule Bornholm angående boulespel på Bornholm.

Inbjudan till Landslagskval Veteraner 2015.

Broschyr från Stenaline angående shoppingturer till Danmark.

                                                                 § 5.

Rapporter.

                                                              

Rapporterades från Hallands Bouleförbunds årsmöte, Katrinebergs Folkhögskola 2015-03-22.

Stig Eliasson informerade från Alliansens ordförandemöte 2015-03-30. Bl.a. togs frågan upp att föreningarna skall arbeta ideellt, önskemål att två personer från varje förening

deltar i olika arbeten. Diskuterades även hur köket skall organiseras i fortsättningen.Under sommaren 2015 kommer köket att vara öppet tisdagar och torsdagar fr.o.m. 4/5.

                                                                          § 6.

Ekonomi.

Börje Eriksson informerade att 120 personer deltog i vår tävling Vårmixen 2015-03-08 och gav ett netto å 8.176:- kr.

Enligt styrelsebeslut 2015-04-13 har vi gått över till dataprogrammet BouleApp 3 att användas vid våra tävlingar. Inköp har skett av ny dator å 3000:- kr jämte kostnader

för dataprogrammet å 1.000:- kr.

Vidare informerade Börje Eriksson att vi f n har 1.465:- kr i kassan och å bank 13.464:69 kr,tillsammans 14.929:69 kr.

                                                                           § 7.

Kommande aktiviteter.

Vår tävling Klotträffen äger rum 2015-07-01, tävlingsavgift 80:- kr + 20:- kr GP-avgift.

Vid vår tävling Luciakul 2015-12-09 blir avgiften 100:- kr.

                                                                            § 8.

Börje Eriksson informerade att enhetlig klädsel jämte klubbmärke skall användas vid klubbundna tävlingar. 500: - kr i böter om så ej sker.

Vid besök Annelöv 2015-08-12 kommer ej utfart ske samtidigt. Förslag lämpliga utflyktsmål efterlyses till senast 2015-05-15.

                                                                            § 9.

Nästa medlemsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2015-08-19 i Stålhallen.

                                                                            § 10.

Avslutning.

Knut Persson avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                                                             Dag som ovan.

 

                                                                                                             _____________________

Justeras:

 

______________________

        

                                                                                  

Protokoll fört vid årsmöte med BK Klotet 2015-02-13 i Stålhallen

med 23 medlemmar.

                                                        § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. Parentation hölls för avlidne medlemmen Jan-Erik Andersson.

                                                        § 2.

Mötet utlyst.

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt.

                                                        § 3.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                        § 4.

Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande för årsmötet valdes Ronald Appelqvist och till sekreterare Gunnel Olsson.

                                                       § 5.

Val justeringsmän och rösträknare.

Till rösträknare samt justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Embritt Agmarken och Thore Agmarken.

                                                        § 6.

Styrelseberättelse.

Styrelsens berättelse jämte resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

                                                       § 7.

Revisionsberättelse.

Eva Andersson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                        § 8.

Ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

                                                        § 9.

Medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 200: - kr för år 2016.

                                                        § 10.

Budget o. verksamhetsplan.

Budget- och verksamhetsplan för 2015 godkändes.

                                                        § 11.

Val.

Klubbordförande: För 2 år valdes Ronald Appelqvist – omval.

Styrelseledamöter: För 2 år valdes Knut Persson och Gunnel Olsson – omval.

Styrelsesuppleanter: För 1 år Birgit Eliasson och Greta Eriksson – omval.

Revisorer: För 1 år Eva Andersson och Jack Nilsson - omval

                             och till suppleant Rose Hansson – omval.

Valberedning: Evy Andersson och Maj-Lis Österlund och som sammankallande Knut Andersson     

Uttagningskommitté: Stig Eliasson och Börje Eriksson.

Lotterikommitté: Eila Persson, Rose Hansson, Inga-Lill Olsson,

                             Birgit Eliasson och Greta Eriksson. Birgit Eliasson

                              och Greta Eriksson står för inköp av vinster.

Tävlingsledare: Börje Eriksson.

Tävlingskommitté: Stig Eliasson och Greta Eriksson.

Medlem Alliansstyrelsen: Ronald Appelqvist och ersättare Stig Eliasson.

Firmatecknare: Det beslutades att Börje Eriksson 320105-4610 och 

                         Ronald Appelqvist 420302-4610 skall vara firmatecknare var för sig.                                

                                                              § 12.

Ersättning DM och SM.

BK Klotet betalar anmälningsavgift samt matersättning med 50: - kr vid hel dag jämte reseersättning om resan är mer än 2,5 mil enkel resa. Detta gäller endast vid Lag-DM.

                                                              § 13.

Bilersättning.

Bilersättningen utgör 18:50 kr per mil.

                                                               § 14.

Telefonersättning.

Telefonersättning till ordförande, kassör och tävlingskommitté oförändrad 500: - kr.

                                                               § 15.

Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för möteskostnader utgår med 300: - kr.

                                                               § 16.

Utflykt.

Föreslogs anordna utflykt i samband med besök Annelövs BK i sommar. Knut Persson kommer att ta kontakt med Annelövs BK angående eventuellt utflyktsmål.

Efter förslag att istället ha en dagsutflykt fick styrelsen i uppdrag att undersöka utflyktsmål.

                                                               § 17.

Nästa medlemsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2015-04-22 i Ståhlhallen kl. 11.00.

                                                               § 18.

Övriga frågor.

Stig Eliasson informerade att träningsträffen 2015-03-18 utgår samt att Månadsträffen 2015-03-25 är flyttad till 2015-04-01.

Eva Andersson föreslog att vi skulle träna mer organiserat bl. a skytte, lägg och strategi.

Börje Eriksson rapporterade att antalet medlemmar f n är 33 st. och att 41 lag är anmälda till Vårmixen 2015-03-08.

Ronald Appelqvist redogjorde för vår tävling Vårmixen 2015-03-08. Bl. a köper Knut Persson chokladkartonger.

Gunnar Engdahl föreslog att vi köper in namnskyltar.

                                                                § 19.

Avslutning och prisutdelning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse. Klubben bjöd på kaffe och tårta varefter följde prisutdelning.

KM 2014.

Klubbmästare Dam singel:                    Klubbmästare Herr singel:

     1: a Birgit Eliasson                                  1: a Stig Eliasson

     2: a Maja Klang                                       2: a Thore Agmarken

     3: a Gunnel Olsson                                  3: a Knut Persson

Klubbmästare Dubbel:  1: a Gunnel Olsson och Gunnar Engdahl

                                      2: a Birgit och Stig Eliasson

                                      3: a Evy Andersson och Thore Agmarken

 

     Dag som ovan.                                               Justeras:

 

     ____________________                               ________________________