Protokoll 2016

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2016-11-16 i Stålhallen med 17 medlemmar.

                                                             § 1.

 

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                              § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                              § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                               § 4.

Skrivelser.

Skrivelser från Boule Bornholm och Vetlanda angående bouletävlingar 2017.

                                                               § 5.

Rapporter.

Rapporterade Ronald Appelqvist från vår utflykt till Helsingborg 2016-10-04 som blev mycket uppskattad. Ronald Appelqvist rapporterade vidare från Hallands Bouleförbunds halvårsmöte i Katrineberg. Bl a togs frågan upp om enhetlig klädsel vid tävlingar. Orange domarklädsel är ok. Alliansen rapporterar att kaféet kommit igång och kallar till möte 2016-12-07.

Ronald Appelqvist efterlyser frivilliga till tjänstgöring i kaféet.

                                                                § 6.

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har 1.992:- kr i kassan och å bank 13.315:48 kr, tillsammans 15.307:48 kr. Från Svenska Spel har vi mottagit 1 348: - kr.

                                                                § 7.

Kommande aktiviteter.

Diskuterades upplägg vid vår kommande tävling Luciakul 2016-12-07. Knut Persson köper 8 chokladkartonger. Styrelsen föreslår att vi i fortsättningen vid våra tävlingar ej tar 40: - kr från medlemmarna.

Vidare kommer vi ha högst 4 lotterier. Plan för 2017 diskuterades. Således kommer vi arrangera 3 st tävlingar, Vårmixen 2017-03-05, Klotträffen 2017-06-28 och Luciakul 2017-12-06. Styrelsen föreslår att slopar Lag-DM och istället deltar i Seriespelet. Medlemsmötet röstade för att vi deltar i Seriespelet enligt styrelsens förslag. Styrelsen lämnade förslag att vi kommande år subventionerar hallkortsavgiften för våra medlemmar. Frågan tas upp vid kommande årsmöte.

Ställdes frågan om spel i Gullbranna. Majoriteten röstade för spel i Gullbranna.

                                                                    § 8.

Prisutdelning.

Prisutdelning förrättades för Sommarserien 2016.

1:a  pris  Stig Eliasson

2:a  pris  Evy Andersson

3:e pris  Gunnel Olsson

                                                                § 9.

Övriga frågor.

Stig Eliasson informerade att medlemsavgiften för 2017 skall inbetalas senast i december 2016. Licensavgiften för 2017 skall vara inbetald senast 2016-11-25. Introduktionspriset för licens är 100:- kr.

                                                               § 10.

Nästa möte.

Nästa möte blir årsmötet 2017-02-24.

                                                              § 11.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                                   Dag som ovan.

                                                                                   _________________________

Justeras:

____________________________                                                


 

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2016-08-17 i Stålhallen

med 16 medlemmar.

                                                  § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                  § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                  § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                  § 4.

Skrivelser.

Inga skrivelser förelåg.

                                                  § 5.

Rapporter.

Ronald Appelqvist rapporterade från Alliansens möte att Gun Yström valts som ny styrelsesuppleant. Bra ekonomi i Alliansen. Alla oavsett ålder får deltaga i serveringen i Kaféet. Hallkortet kostar 700:- kr för den som deltar i verksamheten i Kaféet 2016-2017. Anmäl till Stig Eliasson. Förslag från styrelsen att eventuellt subventionera hallkortet kommande säsong.

                                                    § 6.

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har3.199:- kr i kassan och å bank 19.354:-  kr, tillsamman 22.553:48 kr. Klotträffen gav ett netto å 5.675:- kr. Eftersom mindre antal tävlande deltar i våra tävlingar ställdes frågan om vi skall arrangera tre tävlingar kommande år. Medlemmarna röstade för 3 tävlingar.

                                                    § 7a.

Kommande aktiviteter.

KM dubbel äger rum 2016-08-24, 9 lag deltar.

Diskuterades vår utflykt i höst. Ronald Appelqvist ställde frågan vilka vill resa på inikryssning Helsingborg eller utflykt Simlångsdalen jämte minigolf. Majoritet röstade för Minikryssning Helsingborg. Bestämdes att vi samåker med Gullbrandstorps Motionsgrupp 2016-10-04.

                                                    § 7b.

Prisutdelning.

Prisutdelning Månadsträff 2015-2016 förrättades.

1:a pris – Evy Andersson

2:a pris – Gunnar Engdahl

3:e pris – Majlis Österlund

                                                     § 8.

Övriga frågor.

Ronald Appelqvist framhöll att vi behöver fler medlemmar i v år förening. Diskuterades upplägg av lotterierna vid våra tävlingar. Rose Hansson och Ingalill Olsson önskar att några andra medlemmar tar hand om lotterierna vid kommande tävlingar.

                                                     § 9.

Nästa sammanträde.

Nästa medlemsmöte äger rum 2016-11-16.

                                                   § 10.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                               Dag som ovan.     

                                                                                ____________________

Justeras:

_________________________

                                                              

 
 
 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2016-04-27 i Stålhallen

med 16 medlemmar.

                                               § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                              § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                              §3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                            § 4.

Skrivelser.

Börje Eriksson har avsagt sig styrelseuppdraget som kassör pga sjukdom.

Greta Eriksson blir ny ordinarie styrelseledamot.

Lämnades uppdrag till valberedningen att vi får en ny styrelsesuppleant.

Medlemsmötet beslutade om inköp av nytt dataprogram till bokföringsarbetet för 2.490:- kr.

                                              § 5.

Rapporter.

Ronald Appelqvist och Stig Eliasson rapporterade från Hallands Bouleförbunds möte i

Vessigebro. Bl a informerades att medlemsrapporteringna har det slarvats med.

Ny utbildning för tävlingsledare kommer att ske 2016-09-17, 2016-10-08 och 2016-12-03.

Domarsammandrag äger rum 2016-11-19. Boulens dag arrangeras 2016-05-14.

Rapporterade Ronald Appelqvist från Alliansens möte att Alliansen gått med vinst hittills

i år med 200.000:- kr, mycket tack vare att klubbarna ställt upp i kafeét och skött städningen

i hallen. Ronald Appelqvist ställde frågan  om Klotet ställer upp i kafeét till hösten och

medlemmarna röstade för att vi deltar i kafeé verksamheten.

                                                      § 6.

  Ekonomi.

Greta Eriksson informerade att vi 2016-04-20 har 416:- kr i kassan och 19.698:31 kr å bank

tillsammans 20.114:31 kr.

Ronald Appelqvist tog upp frågan om kommande utfart 2016. Förslag till utfart emotses till

Styrelsen.

                                                      § 7.

Kommande aktiviteter.

Vid DM Trippel 2016-05-25 kommer Klotet att sköta serveringen i kafeét och ordna lotteri.

Klubbmästerskap Singel äger rum i Gullbranna 2016-06-08. Beslutades att pokal utgår till

vinnare av tävlingen. Klotträffen arrangeras 2016-06-29. Jack Nilsson blir tävlingsledare jämte

Ronald Appelqvist.

Annelöv BK besöker oss 2016-08-11 varvid 2 omgångar spelas fm och 2 omgångar em.

                                                      § 8.

Övriga frågor.

Ronald Appelqvist föreslog att vi hjälps åt att få in yngre medlemmar i Klotet.

                                                     § 9.

Nästa medlemsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2016-08-17.

                                                     § 10.

Avslutning.

Ordföranden  Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                                Dag som ovan.

                                                                                _____________________________

Justeras:

__________________________________  

                                   

                                                             

 

Protokoll fört vid Årsmöte med BK Klotet 2016-02-16 i Stålhallen

 med 24 medlemmar                                                              

                                                                 § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

                                                                 § 2.

Mötet utlyst.

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt,

                                                                 § 3.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                                 § 4.

Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande för årsmötet valdes Ronald Appelqvist och till sekreterare Gunnel Olsson.

                                                                 § 5.

Val av justeringsmän och rösträknare.

Till rösträknare samt justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gunnar Engdahl och Jack Nilsson.

                                                                 § 6.

Styrelseberättelse.

Styrelsens berättelse jämte resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

                                                                  § 7.

Revisionsberättelse.

Jack Nilsson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                                      § 8.

Ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                                      § 9.

Medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 200: - kr för år 2016.

                                                                      § 10.

Budget- o. verksamhetsplan.

Budget- o. verksamhetsplan för 2016 godkändes.

                                                                      § 11.

Val.

Styrelseledamöter: För 2 år valdes Stig Eliasson och Börje Eriksson – omval.

Styrelsesuppleanter: För 1 år valdes Birgit Eliasson och Greta Eriksson – omval.

Revisorer: För 1 år Eva Andersson och Jack Nilsson – omval och till suppleant Rosie Hansson – omval.

Valberedning: Eva Andersson och Knut Andersson och som sammankallande Evy Andersson.

Uttagningskommitté: Stig Eliasson och Börje Eriksson.

Lotterikommitté: Rosie Hansson och Inga-Lill Olsson. Eva Andersson och Evy Andersson står för inköp av vinster.

Tävlingsledare: Börje Eriksson.

Tävlingskommitté: Stig Eliasson, Greta Eriksson och Jack Nilsson.

Medlem Alliansstyrelsen: Ronald Appelqvist och suppleant Stig Eliasson.

Firmatecknare: Det beslutades att Börje Eriksson 320105-4610 och Ronald Appelqvist 420302-4635 skall vara firmatecknare var för sig.

                                                                 § 12.

Ersättning DM och SM.

BK Klotet betalar anmälningsavgift samt matersättning med 50: - kr vid hel dag jämte reseersättning om resan är mer än 2,5 mil enkel resa. Detta gäller endast Lag-DM.

 

                                                       § 13.

Bilersättning.

Bilersättningen utgör 18:50 kr per mil.

                                                                § 14.

Telefonersättning.

Telefonersättning till ordförande, kassör 500: - och till tävlingskommitté 250: - vardera.

                                                                 § 15.

Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för möteskostnader utgår med 300: - kr.

                                                                § 16.

Utflykt.

Eftersom BK Klotet firar 20-årsjubileum 2016 diskuterades anordna utflykt sensommaren 2016 och fira jubileet. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka utflyktsmål.

                                                     § 17.

Nästa medlemsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2016-04-07.

                                                       § 18.

Övriga ärenden.

Diskuterades hur vi skall lägga upp träningen för att förbättra vårt spel.

Ronald Appelqvist redogjorde för resultaten Lag-DM i Varberg 2016-02-06.

Boulealliansen inbjuder till kurs i handhavandet av hjärtstartaren i Hallen.

Kurstillfällen 16/3, 18/3 och 23/3. Anmälningslistor å Alliansens anslagstavla.

Ronald Appelqvist informerade att Annelövs BK besöker oss för boulespel 2016-08-11.

Inbjudan inkommit spela boule Bornholm 27-29 maj

Vår tävling Vårmixen äger rum 2016-03-06  

Styrelsen har beslutat att vi kommer spela boule som tidigare år i Gullbranna sommaren 2016.

Greta Eriksson föreslog att damer och herrar spelar KM singel tillsammans.

Beslutades att KM singel spelas enligt ovanstående förslag.

                                                          § 19.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Klubben bjöd på kaffe och tårta varefter följde prisutdelningar KM 2015.

Klubbmästare Dam singel:                      Klubbmästare Herr singel:

Evy Andersson                                            Thore Agmarken

2:a Maj-Lis Österlund                                2:a Stig Eliasson

3:a Greta Eriksson                                     3:a Ronald Appelqvist

 

Klubbmästare Dubbel: Knut A Andersson o Karl-Åke Gudmundsson

                                          2:a Gunnel Olsson o Gunnar Engdahl

                                          3:a Ronald Appelqvist o Jack Nilsson

Dag som ovan.                                     Vid protokollet:

_____________________                  __________________­­­

_____________________                                                         

_____________________

­­­­­­­­­