Prottokoll 2017

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2017-11-16 i Stålhallen

med 17 medlemmar.

                                                           § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                           § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                            § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                            § 4.

Skrivelser.

Skrivelse från Gullbrannagården angående Jullunch 27/11-15/12 2017.

Boule i Bornholm äger rum 18/5-20/5 2018.

                                                            § 5.

Rapporter.

Ronald Appelqvist och Stig Eliasson har besökt Falkenbergs sparbank angående sponsring.

Ronald Appelqvist, Stig Eliasson och Jack Nilsson besökte av Hallands Bouleförbund anordnat halvårsforum i Katrineberg 2017-10-15. Bl. a informerades att tävlingar skall läggas in på internet.

Informerades om Alliansens upplägg  GP tävlingar.

Rapporterades från ett trevligt besök i Annelöv.

Seriespelet i Veteranklassen resulterade i en hedersam 3:e plats för Klotet. Beslutades att vi skall delta i Seriespelet även nästa år.

                                                                    § 6.

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har 1.710:- kr i kassan och å bank 13.159:52 kr, tillsammans 14.869:32 kr.

Kostnaden för licens 2018 a 250:- kr skall betalas i november 2017. Medlemsavgiften å 200 kr inbetalas senast december 2017.

                                                                   § 7.

Kommande aktiviteter.

Informerades om upplägget vår tävling Luciakul 2017-12-06. 5 matcher spelas med början på 0. Antal priser 10 st.

Kommande årsmöte äger rum 2018-02-23.

                                                                   § 8.

Prisutdelning.

Prisutdelning förrättades betr. sommartävlingen 2017.

1:a Evy Andersson

2:a Lennart Hansson

3:a Gunnar Engdahl

                                                           § 9.

Övriga frågor.

Informerades att Alliansens nya kassör är Mats Jönsson.

                                                          § 10.

Nästa möte.

Nästa möte är Årsmötet 2018-02-23.

                                                         § 11.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                                         Dag som ovan.

                                                                                       ___________________________

Justeras:

___________________________________

 

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2017-08-23 i Ståhlhallen

med 21 medlemmar.

                                                      § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                      § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                      § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                      § 4.

Skrivelser.

Inga skrivelser inkommit.

                                                       § 5.

Rapporter.

Skrivelse från Hallands Bouleförbund angående Seriespel i Ståhlhallen 9-10/9 2017.

Vi gjorde ett mycket trevligt besök hos Annelövs BK 2017-08-16 och resultatet blev bra för Klotet.

Alliansen har haft årsmöte och extra årsmöte skall hållas 2017-08-28 varvid ny kassör och ny valberedning skall väljas. Ronald Appelqvist, Stig Eliasson och Jack Nilsson deltar från Klotet.

Rapporterade Stig Eliasson att Klotträffen och DM gav ett nettoresultat å kr 6 408:25.

                                                         § 6.

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har 6 539: - kr i kassan och å bank 25 965:12 kr, tillsammans 32 504:12 kr.

Frågan om utflykt eller samkväm 2017 diskuterades. Beslutades att undersöka att hyra Villa Pollux förslagsvis 2017-09-21 kl 18:00. En kommitté utsågs av Bengt Bengtsson, Eva Andersson, Evy Andersson, Stig Eliasson, Ronald Appelqvist och Gunnel Olsson.

                                                         § 7.

Kommande aktiviteter.

Greta Eriksson och Stig Eliasson sköter uttagningarna till Seriespel 9-10/9 2017 i Stålhallen. Månadsträffen 2017-2018 börjar 1 oktober 2017 i Stålhallen. Vi kommer att ha träningsspel måndagar fr o m 1 oktober 2017. Beslutades att vi även i fortsättningen skall arrangera våra tävlingar Lussekul, Vårmixen och

Klotträffen.

                                                          § 8.

Prisutdelning.

Prisutdelning förrättades betr. Månadsträffen 2016-2017.

1.      Gunnar Engdahl

2.      Evy Andersson

3.      Stig Eliasson                    

                                                   § 9.

Övriga frågor.

22 personer har beställt hallkort för 2017-2018. Kortet kostar 700 kr och om man ställer upp och tjänstgör i kaféet erhåller man 200 kr tillbaka.

Förslag om inköp av enhetliga tröjor diskuterades. Förfrågan om sponsring av tröjorna kommer att ske.

                                                            § 10.

Nästa möte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2017-11-15 i Stålhallen kl 11.00.

                                                             § 11.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                       Dag som ovan.

                                                                       ___________________________

Justeras:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________

 

Protokoll fört vid Medlemsmöte med BK Klotet 2017-04-26 i Stålhallen

med 16 medlemmar.

                                                            § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade välkomna.

                                                            § 2.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes.

                                                            § 3.

Protokollsjustering.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

                                                            § 4.

Skrivelser.

Skrivelse från BK Kärnan, Helsingborg angående inbjudan till Kärnanspelen 2017-05-01.

Skrivelse från förbundets möte angående bl a Boulens dag 2017-05-20.

Brev från Jakob Rockmyr angående enkät betr. mätinstrument för boulespel.

                                                             § 5.

Rapporter.

Rapport från Hallands Bouleförbund betr. inbjudan till tävlingsledarutbildning 2017-05-06. Första omgången Seriespel Veteranklassen 2017 spelas i Kungsbacka 17-18 juni 2017.

Rapporterade Halmstads Bouleallians angående regler för bokning av banor och lokaliteter i Ståhlhallen samt regler för arrangerande klubb vid tävlingar i Ståhlhallen.

Stig Eliasson informerade att vi bytt bank och anlitar numera Falkenberg sparbank.

                                                              § 6

Ekonomi.

Stig Eliasson informerade att vi f n har 1 641:- kr i kassan och 16 703:90 kr å bank, tillsammans 18 344:90 kr. Diskuterades utflykt 2017. P g a stora utgifter kommer Klotet ej subventionera resa ut i det blå 2017 som PRO Harplinge-Gullbrandstorp kommer att arrangera.

                                                               § 7.

Kommande aktiviteter.

KM Singel äger rum i Gullbranna 2017-06-07. Seriespel Veteranklassn sker i Kungsbacka 2017-06-17-18. DM arrangeras 2017-06-25 i Stålhallen, Halmstad. Vi medverkar genom att sköta kafeét.

Vår tävling Klotträffen går av stapeln 2017-06-28. Förslag inkommit att vi skall arrangera företagsboule.

                                                               § 8.

Övriga frågor.

Ronald Appelqvist varit i kontakt med Annelövs BK angående spel hos dem 2017-08-16.

Meddelades att Klotets stadgar ligger utlagda på vår hemsida. Vi tar fram kopior till dom som ej har tillgång via internet.

Sista anmälningsdag till Klubbmästerskapet Singelspel 2017-06-02.

                                                               § 9.

Nästa möte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2017-08-23 i Ståhlhallen.

                                                               § 10.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse.

                                                                       Dag som ovan.

                                                                       _______________________

Justeras:

__________________________

 

Protokoll fört vid Årsmöte med BK Klotet 2017-02-24 i Stålhallen med 22 medlemmar närvarande.

                                                     § 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden Ronald Appelqvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

                                                      § 2.

Mötet utlyst.

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt.

                                                     § 3.

Dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg punkt 11 B 1.

                                                     § 4.

Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande för årsmötet valdes Ronald Appelqvist och till sekreterare Gunnel Olsson.

                                                     § 5.

Val av justeringsmän och rösträknare.

Till rösträknare samt justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stig Arne Eriksson och Jan-Åke Ohlsson.

                                                     § 6.

Styrelseberättelse.

Styrelsens berättelse jämte resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

                                                     § 7.

Revisionsberättelse.

Jack Nilsson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                     § 8.

Ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

                                                     § 9.

Medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 200: - kr för år 2018.

                                                     § 10.

Budget- o. verksamhetsplan.

Budget- o. verksamhetsplan för 2017 godkändes.

                                                     § 11.

Val.

Klubbordförande Ronald Appelqvist 2 år.            

Styrelseledamöter: För 2 år valdes Knut Persson och Gunnel Olsson-omval.       

Fyllnadsval Greta Eriksson för 1 år.

Styrelsesuppleanter: För 1 år valdes Evy Andersson och Bengt Bengtsson-nyval.

Revisorer: För 1 år Eva Andersson och Jack Nilsson – omval och till suppleant Rose Hansson – omval.

Valberedning: Eva Andersson och Knut Andersson och som sammankallande Eva Andersson.

Uttagningskommitté: Stig Eliasson och Greta Eriksson.

Lotterikommitté: Styrelsen utser lotteriansvariga.

Tävlingsledare: Jack Nilsson.

Tävlingskommitté: Stig Eliasson, Greta Eriksson och Jack Nilsson.

Medlem Alliansstyrelsen: Ronald Appelqvist och suppleant Stig Eliasson.

Firmatecknare: Det beslutades att Stig Eliasson 360102-4619 och Ronald Appelqvist 420302-4635 skall vara firma- tecknare var för sig.

                                                § 12.

 Motioner.

Inga motioner inlämnade.

                                                                       

                                               § 13.

Ersättning DM och SM.

BK Klotet betalar anmälningsavgift samt matersättning med 50: - kr vid hel dag jämte reseersättning om resan är mer än 2,5 mil enkel resa.

Detta gäller endast Lag-SM.

                                                § 14.

Bilersättning.

Bilersättningen utgör 18:50 kr per mil.

                                                § 15.

Telefonersättning.

Telefonersättning till ordförande och kassör kr 500: - och till tävlings- kommitté 250: - kr vardera.

                                               § 16.

Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för möteskostnader utgår med 300: - kr.

                                                § 17.

Utflykt.

Styrelsen har diskuterat eventuell sammankomst 2017. Embritt Agmarken lämnade förslag till utflykt ut i det blå 2017 till en prel. kostnad å 600: - kr.

Förslaget kommer att diskuteras vidare i styrelsen.

                                                § 18.

Nästa medlems- och årsmöte.

Nästa medlemsmöte äger rum 2017-04-26 och årsmötet 2018-02-23.

                                               § 19.

Övriga ärenden.

Åke Carlsson valdes enhälligt till Klotets hedersmedlem.

Gunnar Engdahl föreslog att Klotet ej bjuder på middag vid årsmötena utan endast kaffe i fortsättningen. Beslutas av styrelsen.

Jan-Åke Ohlsson ställde frågan om företagsboule i klubbens regi. Styrelsen återkommer i ärendet.

                                            § 20.

Avslutning.

Ordföranden Ronald Appelqvist avslutade mötet och tackade för visat Intresse. Klubben bjöd på kaffe och tårta varefter följde prisutdelningar.

KM 2016.

Klubbmästare Singel: Stig Eliasson

                                       2:a Knut Persson

                                       3:a Thore Agmarken

Klubbmästare Dubbel: Evy Andersson o Thore Agmarken

                                         2:a Eva Andersson o. Lennart Hansson

                                         3:a Birgit o Stig Eliasson

Dag som ovan                               

Justeras:                                     Vid protokollet:

_____________________       _____________________

        

______________________

 

______________________