Proiokoll 2022

Protokoll fört vid Klotets årsmöte 2022-02-18 kl. 1300-1500 
18 medlemmar närvarande    
 
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.
§ 2 Mötets utlysande
Mötet anser att mötet utlysts på rätt sätt.
§ 3 Dagordning
 Mötet beslutar att godkänna dagordningen
§ 4 Ordförande och sekreterare
Mötet beslutar att utse Lars Björk till ordförande och Kerstin Samuelsson till sekreterare för mötet.
§ 5 Justeringsmän tillika rösträknare
Mötet beslutar att utse Karl-Åke Gudmundsson och Erik Larsson till justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 6 Styrelseberättelse jämte resultat- och balansräkning
Ordförande presenterar resultat- och balansräkning och styrelseberättelsen för 2021. Mötet beslutar att godkänna dessa.
§ 7 Revisionsberättelse
Jack Nilsson läser upp revisionsberättelsen för 2021 och mötet beslutar att godkänna den.
§ 8 Ansvarsfrihet
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
 § 9 Medlemsavgift
Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad (200:- ) under 2023.
§ 10 Budget och verksamhetsplan 2022
Mötet beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för 2022.
§ 11 Styrelsefunktioner
A, Val till två styrelseledamöter på två år
Mötet beslutar att utse Greta Eriksson på ett år
Mötet beslutar att lämna den andra posten vakant då ingen är intresserad. Extra årsmöte bestäms till 2022-04-22 och fram till dess har ordförande Lars Björk hand om ekonomin.
Övriga styrelseledamöter som valdes 2021 på två år, Evy Andersson och Kerstin Samuelsson.
 B, Val till styrelsesuppleanter på ett år
Mötet beslutar att utse Sven Elmberg (omval) och Bengt Bengtsson (omval).
C, Val till två revisorer samt en ersättare på ett år
Mötet beslutar att utse Eva Andersson ordinarie (omval), Jack Nilsson ordinarie (omval) samt Jan-Åke Ohlsson ersättare (omval).
D, Valberedning 2023, tre ledamöter varav en sammankallande för ett år
Mötet beslutar att hänskjuta frågan till extra årsmöte 2022-04-22.
E, Uttagningskommitté för 2022
Mötet beslutar att utse Greta Eriksson (omval) och Jack Nilsson (omval).
F, Ansvarig hemsida/idrott online, ett år
Mötet beslutar att utse Börje Eriksson (omval).
G, Tävlingsledare för klubbens tre stora tävlingar 2022
Mötet beslutar att utse Jack Nilsson (omval).
H, Tävlingskommitté två ledamöter 2022
Mötet beslutar att Jack Nilsson är huvudansvarig och någon som deltar på respektive tävling hjälper till.
I, Styrelsemedlem och suppleant till Alliansstyrelsen.
Mötet beslutar att utse Lars Björk ordinarie (omval) och Jack Nilsson ersättare (omval).
 
 J, Firmatecknare i Falkenbergs Sparbank
Mötet beslutar att utse Lars Björk till firmatecknare.
§ 12 Motioner
Inga motioner har inkommit.
§ 13 Ersättning vid seriespel
Mötet beslutar att ha samma ersättning som tidigare, 100:- matersättning per dag och 100:- för licensavgiften. 
§ 14 Reseersättning statliga normer
Mötet beslutar att reseersättning utgår enligt statliga normer, för närvarande 18:50/mil.
§ 15 Telefonersättning till ordförande, kassör, sekreterare, tävlingskommitté, ansvarig hemsida 
Mötet beslutar att ersättningarna är oförändrade. Telefonersättning ordförande och kassör 800:- vardera och till tävlingskommitté, sekreterare och hemsidesansvarig 300:- vardera.
§ 16 Kostnadsersättning för kostnader vid möten
 Mötet beslutar att inga kostnadsersättningar vid möten utges. Däremot bjuder avdelningen på fika i samband med styrelsemöte.
§ 17 Jubileumsfest i maj
Villa Pollux är preliminärbokad till en kostnad av 2 250:- Mötet beslutar att godkänna detta. Mötet beslutar att maten till kvällen bjuder klubben på och Bengt Bengtsson, Eva Andersson, Evy Andersson och Majvi Elmberg utses av mötet till trivselkommitté. 
§ 18 Medlemsmöte, årsmöte 2023
Mötet beslutar att ha medlemsmöte i samband med det extrainsatta årsmötet 2022-04-22 kl. 1100, ytterligare medlemsmöte är satta till 2022-09-07 och 2022-11-16. Mötet beslutar att årsmötet blir 2023-02-17 kl. 1300.
§ 19 Övriga ärende
Mötet beslutar att Evy Andersson Och Lars Björk till Katrineberg folkhögskola på möte angående HSBF:s vara eller inte vara 2022-03-06. 
Jack tar upp frågan om Vårmixen 2022-03-03, det är endast 15 par anmälda och det diskuteras om det blir ekonomi i tävlingen. Mötet beslutar att Klotet genomför tävlingen.
§ 20 Prisutdelning, kaffe, avslutning
Lars Björk uppmärksammar Börje Erikssons 90-årsdag med en blomstercheck och en tavla som bevis på att han numera är hedersmedlem i Klotet. Lars förrättade även prisutdelning till vinnarna i Klubbmästerskapet och sommartävlingen i form av Citypresentkort.
KM singel, Stig Eliasson första pris, Eva Andersson andra pris och Evy Andersson tredje pris.
KM dubbel, Eva Andersson och Evy Andersson första pris, Monica Lindström och Ronny Ekengren andra pris och Jack Nilsson och Anna-Liisa Oksa tredje pris.
Sommartävlingen blev Evy Andersson etta, Ronny Ekengren två och Stig-Arne Eriksson trea. 
Mötet gratulerar dem alla!
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse
 
 
 
Kerstin Samuelsson   Lars Björk
Sekreterare Ordförande
 
 
Karl-Åke Gudmundsson Erik Larsson
Justerare Justerare
 
Efter mötet prisutdelning i KN till följande:
 
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Klotets medlemsmöte 2022-11-16

Närvarande 17 medlemmar.

& 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsade välkomna.

& 2 DagordningA

Dagordningen godkändes

& 3 Föregående mötesprotokoll

Fregående mötesprotokoll godkändes

& 4 Skrivelser o raporter

Ordförande rapporterade att vi fått 1000 kr. från Gräsroten

& 5 Tävlinglicenser

För närvarande har 8 st. löst tävlinglicens vi efterlyser flera

& 6 Sekreterare

Ordförande efterlyste ny sekreterare för år 2023 Majvi Elmgren anmälde att hon kunde åta sig

uppdraget

& 7 Alliansen

På alliansens sponserträff var det 40 st. inbjudna gäster. Nya tider i kafeet ingen lunchstängning

mellan klockan 12.00 o 13.00

& 8 Kommande aktiviteter

Jack o Lars i sekretariatet under Luciakul. För att få folk i kafeet bestämdes att inga

klotmedlemmar får spela i klotets tävlingar. Men villka som skulle arbeta bestämdes ej.

& 9 Cafebemaning

Lista finns uppsatt i på anslagstavlan i Shålhallen för arbete vecka 49 där man kan anmäla

vilka tider man vill arbeta. Vem som skall arbeta under Luciakul är ännu inte bestämt

& 10 Bokade tävlingar 2023

Ändring av Luciakul till onsdagen den 9/12 Och Vårmixen Till den 1eller 8 mars

& 11 Ekonomi

I kassan 2951.85 och på bank 35101.50 Summa 38035.35

& 12 Övriga frågor

Jack föreslog att man kunde ta upp en fråga till Alliansen om inte nya medlemma kunde få

spela gratis en 2-3 gånger utan att lösa dagkort i hallen

& 13 Nästa möte

Årsmöte den 17/2 2023 Klockan 11,00 i Shålhallen

& 14 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade förvisat intresse

Vid protokollet   Ordförande

 

Greta Eriksson   Lars Björk